Формуляр за упражняване право на отказ

Формуляр за "УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ":

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

Адрес за изпращане:
ДОРИ ЛУКС ООД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 13
ЕИК 121417119
ТЕЛЕФОН: 02/ 957 42 95
ДО
ДОРИ ЛУКС ООД
Гр. София, бул. Възкресение 13
Телефон: 02/ 957 42 95
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки (описание на продукта):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Стоката е поръчана на ...............................................................................................................
/посочва се датата, на която е направена поръчката/
Стоката е получена на ...............................................................................................................
/посочва се датата на получаване от потребителя/
Име на потребителя................................................................................................................
Адрес на потребителя.............................................................................................................
...................                                                                    ..................................
/Дата/                                                                    /Подпис на потребителя/
Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
- сключване на договора – при договор за услуги;
- приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.